Komunikacja tramwajowa w Rydze (Łotwa)

Komunikacja tramwajowa w Rydze (Łotwa)

Aglomeracja Rygi jest w naturalny sposób podzielona na dwie części rzeką Dźwiną, co przy niewystarczającej liczbie przepraw uniemożliwia równomierny rozwój miasta na obu brzegach. W związku z intensywnym rozwojem motoryzacji władze miasta uruchomiły program modernizacji miejskiej sieci tramwajowej połączony z ogólną restrukturyzacją całej sieci transportu miejskiego.

W ramach tego programu SYSTRA uzyskała zlecenia na opracowanie trójetapowego studium wykonalności. Pierwszy etap tego studium, polegający na przeprowadzeniu ogólnej oceny stanu komunikacji miejskiej w Rydze, pozwolił sformułować następujące wnioski:

  • brak hierarchicznego uszeregowania poszczególnych sieci komunikacyjnych, co pociąga za sobą ogólną niewydolność układu komunikacyjnego,
  • brak zintegrowanego systemu taryfikacji, zbyt promienisty układ sieci komunikacyjnych,
  • brak węzłów przesiadkowych z prawdziwego zdarzenia

Drugi etap studium polegał na określeniu wielkości układu komunikacji zbiorowej oraz parametrów technicznych i funkcjonalnych linii sklasyfikowanych jako priorytetowe: linia nr 6 przeznaczona do modernizacji oraz nowa linia łącząca mikrorejon Purvciems/Plavnieki z centrum miasta. SYSTRA opracowała również wycenę kosztów oraz symulację obciążenia ruchem.

Trzeci etap dotyczył kwestii organizacyjnych oraz finansowych. Scenariusz budowy nowej linii zdecydowanie różni się od planu modernizacji linii już istniejącej. Projekt ten zakłada zastosowanie rozwiązań najlepszych dla tego przypadku. Przewiduje m.in. współpracę sektora publicznego z firmami prywatnymi. Scenariusz ten umożliwia przetestowanie nowoczesnych pojazdów szynowych w centrum miasta oraz zapewnia uzyskanie większego zagęszczenia miejskiej sieci komunikacyjnej.

Początek strony
SYSTRA SA Oddział w Polsce • ul. Komandorska 12 50-022 Wroclaw • +48 71 73 36 470