Koncepcja zajezdni tramwajowej „Annopol”

Koncepcja zajezdni tramwajowej „Annopol”

Opracowanie wielobranżowej koncepcji programowo- przestrzennej zajezdni tramwajowej „Annopol”.

Zakres prac obejmował analizy wstępne oraz koncepcję wraz z prezentacją multimedialną.
Przedmiotowe zadanie dotyczyło koncepcji obiektu samodzielnego Zakładu Eksploatacji Tramwajów, zawierającego halę obsług technicznych i napraw tramwajów, pomieszczenia garażowe z zapleczem, zadaszone pole postojowe wraz z układem torowisk, budynek administracyjny oraz budynek stanowiący bazę rejonowego pogotowia sieci trakcyjnej i torów wraz z magazynem podręcznym, trafostację, portiernię i stróżówkę. Poza tym drogi wewnętrzne i dojazdowe, parkingi i przejścia dla ruchu pieszego oraz tereny zielone i miejsca do okresowego składowania śniegu.

Projekt obejmował swym zakresem układy torowe, drogowe, elementy energetyki trakcyjnej, system monitoringu terenu zajezdni, sieć komputerową i telefoniczną, ponadto w obrębie budynków zajezdni, instalacje wewnętrzne: kanalizacji sanitarnej, technologicznej, deszczowej, wody pitnej zimnej i ciepłej, „szarej wody”, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oraz zewnętrzne sieci: elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjno- chłonnymi, sanitarnej, gazowej i cieplnej.

Celem opracowanej koncepcji było stworzenie podstawy do późniejszego sporządzenia dokumentacji projektowej.

Początek strony
SYSTRA SA Oddział w Polsce • ul. Komandorska 12 50-022 Wroclaw • +48 71 73 36 470