Rozbudowa zajezdni tramwajowej „Golęcin”

Rozbudowa zajezdni tramwajowej „Golęcin”

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy zajezdni tramwajowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Celem inwestycji była poprawa stanu technicznego budynku zajezdni, poprawa warunków pracy w obiekcie, dostosowanie obiektu, jego urządzeń i instalacji do aktualnych wymagań przepisów prawa, dostosowanie obiektu do obsługi docelowego taboru.

Zakres prac obejmował koncepcję z oszacowaniem kosztów inwestycji, projekt budowlany wzmocnienia konstrukcji hal, projekt budowlany remontu hal zajezdni, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski i przedmiary robót dla całości zadania.

Przedmiotowe zadania dotyczyły obiektu kubaturowego zajezdni oraz związanych z nią sieci elektrotrakcyjnych, przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i teletechnicznych, dróg dojazdowych, budynków składu opału, ogrodzenia, murów oporowych oraz innych niezbędnych instalacji i elementów małej architektury na działkach inwestycji.

Początek strony
SYSTRA SA Oddział w Polsce • ul. Komandorska 12 50-022 Wroclaw • +48 71 73 36 470